กิจกรรม

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แกนนำการออกกำลังกายและประกวดออกกำลังการเต้นแอโรบิค
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกไทยหัวใจสะอาด
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประชุมประชาคมตำบล
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล