ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศขายทอดตลาด(ตัวถังรถบรรทุกขยะ)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศ อบต.เสอเพลอ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศ อบต.เสอเพลอ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศ อบต.เสอเพลอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองนาคำ-วังหน้าผา
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางฯ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างประจำปี 2563(3 ม.ค.63)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5-13