นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000393977
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อบต. เสอเพลอ

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธ  ปทุมมาคำชะโนด"


 • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แ อ่านต่อ
 • นายสมัย  นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน ในงานกิจกรรมอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรี อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด โดยเยี่ยมชมความต่อเนื่องของ หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านวังหน้า หมู่ที่ 18  และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนเสอเ อ่านต่อ
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสอเพลอ 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และประชาชนตำบลเสอเพลอ จำนวน 300 คน ร่วมกันประกาศเจ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดทำพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธีมอบ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่วมโครงการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนใช้ร่วมกัน แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ หมู่ 9 ตำบลเสอเพลอ อำเภอก อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  มีเยาวชนนักเรียนในตำบลเสอเพลอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน  อ่านต่อ
 • เมือ่วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนจิตอาสาทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ ปลัดอาวุโส อำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ร่วมกับชาวบ้านตำบลเสอเพลอทำความสะอาดถนน ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด
ลิ้งภายใน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • Facebook อบต.เสอเพลอ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ลิ้งภายนอก
 • สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ
 • สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.
 • กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • ศาลปกครอง
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนั
 • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือราชการ สถ.จ.