ทดสอบการใช้งาน

โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 63 · 180 . 180 . xxx . 100· ลบ

 Lb~l'lJ1~61!1G1uw'UBm1tl'u1~'Vl~n~1?11m1911L-W'Um1vi111iJCJ'11'Vlfo~'U~'Vl11Vfe:il~'U ~ ~ vti'l. ~crcr~ 1~'ll-J111'U~ ~ n~m~'UB ~crcr~ - ~ml ~l'Vl1f'l~ ~crcr~ 11~ ~ ~'U ru h1Lb1~~m ~~e:i1vi rl1Lne:i~e:iI ~l'Vl11'1 ' ' 'Uf'l1'U1CJn '1ltlb~CJ'U11 m1e:irn~1'U~'U~ @l/ct~ '1~91 L-W'Um11~'ll-J111'U~ ~ - (9)~ n~m~'UB ~crcr~ 11' '1Je:i1;('lJ1l'I ' ' bb~l~'U~'Vl11Vf e:il~'U ('U1CJn/1eJl'U1CJneJlfl m'lJnf'l1eJ1~1'UVl eJl~'U) zjlljf'l11~'lJ1~~lrl'1~b -LJ'1e:i'U1~ LD rn~'U 

ความคิดเห็น

เว็บบอร์ด

คุณต้องการลบโพส หรือคอมเม้นของคุณใช่หรือไม่?..

* รหัสลบความคิดเห็น หรือรหัสแก้ไขกระทู้

×

ผิดพลาด

คุณต้องการลบข้อมูลนี้ออกจากระบบ

×