โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361312
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กรโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กรโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กรโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กรโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในองค์กร
ส่วน/กอง: สำนักปลัด