โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000273681
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST Committee) จังหวัดอุดรธานี ออกตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร พร้อมนี้ได้เชิญภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)
ส่วน/กอง: สำนักปลัด