กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร
นายลิขิต โรจนชัย ผู้อำนวยการกองการเกษตร
คนงานทั่วไป
น.ส.นัตติยา โสภาคำ คนงานทั่วไป