กองการศึกษา

กองการศึกษา อบต.เสอเพลอ
นายศักดิ์ชัย กิติราช ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าสิบเอกธนพชัย พละจู นักวิชาการศึกาา ชำนาญการ
นางกนกนาฎ ธรรมโหร ครู ศพด.วัดใหม่บ้านสงเปลือย
นางสุรัสวดี ชินบุตร ครู ศพด.บ้านทองอินทร์
นางสายสมร หนองทองทา ครู ศพด.บ้านโคกศรีสำราญ
นางสาววงศ์เดือน นามโว ครู ศพด.วัดศิริชัยเจริญ
นางสุมาลี จงฤาชา ครู ศพด.วัดศิริชัยเจริญ
นางสาววริยา รักษานวล ครู ศพด.วัดใหม่สงเปลือย
นางวัชรา ศรีแดดัน ครู ศพด.วัดใหม่บ้านสงเปลือย
พนักงานจ้าง
นางอมรัตน์ ภูทรายขาว ผช.นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก อบต.เสอเพลอ
นางจันทร์เพ็ญ หัดสิม ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐชาภรณ์์ พิมพ์ศรี ผู้ดูแลเด็ก
นางดอกไม้ บุตรสาระ ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร ขนันทอง ผู้ดูแลเด็ก