กองคลัง

กองคลัง อบต.เสอเพลอ
นางนิตยา ตาน้อย ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิรชา อริยธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ว่าง เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง เจ้าพนักงานการเงินฯ
ว่าง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
พนักงานจ้างกองคลัง
นางลัดดา ขาวภา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
น.ส.จิตนา พรหมสิทธิ์ ผช.จนท.พัสดุ
นางสาวพรรณนิภา ดีสิงห์ คนงานทั่วไป
นางสาววิสุดตา วงษ์เปลียว คนงานทั่วไป