สมาชิก อบต.เสอเพลอ

สมาชิก อบต.เสอเพลอ
นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภา อบต.เสอเพลอ
นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภา
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว เลขานุการประธานสภา
นายอุรุพงษ์ คอนชาติ ส.อบต.หมู่ 1
นายสายทอง สุวรรณภักดี ส.อบต.หมู่ 1
นางสีนวล ธรรมบุตร ส.อบต.หมู่ 2
ร.ต.ต.สุรเดช ธรรมโหร ส.อบต.หมู่ 2
นายสุรชาติ ขนันทอง ประธานสภา อบต.เสอเพลอ
นายถวิล อินทะโสม ส.อบต.หมู่ 3
นางพวงเพชร แสงดี ส.อบต.หมู่ 4
นางสาวนิตติยา อุ้ยอั้ง ส.อบต.หมู่ 4
ว่าง ส.อบต.หมู่ 5
นายวิเชียร มาวิเศษ ส.อบต.หมู่ 5
นายประยุทธ มีโค ส.อบต.หมู่ 6
นางทองสุข ประสารศรี ส.อบต.หมู่ 6
นายวิเชียร สารพันธ์ุ ส.อบต.หมู่ 7
นายสุดตา ฤทธิ์วาปี ส.อบต.หมู่ 7
นายสมจิตร มูลตลาด ส.อบต.หมู่ 8
นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ส.อบต.หมู่ 8
นายอนงค์ เห้งาพรหมมินทร์ ส.อบต.หมู่ 9
นายพิทักษ์ สุวรรณภักดี ส.อบต.หมู่ 9
นายอดุลย์ ทอกบุญมา ส.อบต.หมู่ 10
นางบุศยากรณ์ ขำศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10
นายสำรวย ผ่านวงศ์ ส.อบต.หมู่ 11
นางสาวปรีดา แสนพันนา ส.อบต.หมู่ 11
นายสุนทร วงศ์เสน ส.อบต.หมู่ 12
นายอุทัย วงศ์เสน ส.อบต.หมู่ 12
นางมะลิจันทร์ พงษ์ประเทศ ส.อบต.หมู่ 13
นายสมภาร แสงลี ส.อบต.หมู่ 13
นายสมหมาย พรมโคตร ส.อบต.หมู่ 14
นายรักพงษ์ ไชยสาสน์ ส.อบต.หมู่ 14
นายพงษ์ปณัช ทรัพย์บูรณศรี ส.อบต.หมู่ 15
นายสนิท บุญคุ้ม ส.อบต.หมู่ 15
นายเกียรติศักดิ์ บุตตะกุล ส.อบต.หมู่ 16
นายบุญถม เอกตาแสง ส.อบต.หมู่ 16
นายทวีศักดิ์ ถาพร ส.อบต.หมู่ 17
นางวิชุดา สุดหอม ส.อบต.หมู่ 17
นายทอม บ่อชน ส.อบต.หมู่ 18
นายฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ รองประธานสภา
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์วาปี ส.อบต.หมู่ 19
นายสมร สุวรรณภักดี ส.อบต.หมู่ 19