พันธกิจ ( mission )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361178
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
พันธกิจ ( mission )

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของสังคม  และ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนสืบไป

3) ส่งเสริมเศรษฐกิจ  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ การท่องเที่ยว

4) บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

5) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง