กองพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กองพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นายคำพันธ์ กะวิกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอากล้า พรหมสิทธิ์ จพง.พัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
นางสาวกนกวรรณ ขนันทอง ผช.นักพัฒนาชุมชน