ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุษบา วงศ์หงศ์สา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมเกียรติ สว่างโคกกรวด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศุภชัย นิตย์ภักดี เลขานุการนายก
นายศิริ ใจดำ -