ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
จ่าเอกรังสัญ ศิริบุตร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
พนักงานจ้างป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นางสาวสุนิสา โสภาคำ ผช.จนท.งานป้องกันฯ
นายมงคล ตานุชนม์ พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายประกาศิต สินเธาว์ พนักงานขับรถน้ำ
นายสุดใจ ทองแสนสุข พนักงานดับเพลิง
นายศรศิลป์ หอมกลิ่น คนงานทั่วไป