ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
- - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 5,13
- - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1,9,19 และบ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 8
- - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองนาคำ-วังหน้าผา
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ำล้นกั้นลำห้วย บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที ๘, ๑๕,๑๗(ครั้งที่ 3)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองนาคำ - วังหน้าผา (บ้านทองอินทร์ไปบ้านโคกศรีสำราญ)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสงเปลือย - บ้านเสอเพลอ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองนาคำ - วังหน้าผา (ช่วงบ้านทองอินทร์ - ไปบ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๗)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย (สถ.ศพด.๓) ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน บ้านสงเปลือย ม.๑๙
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์ หมู่ที่ 5
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสามสิบ หมู่ที่ 12
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 9
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
อบต.เสอเพลอ กองคลัง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 6
อบต.เสอเพลอ กองคลัง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 15
อบต.เสอเพลอ กองคลัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที่ ๓ ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๗,บ้านดงสามสิบ ห