สำนักปลัด

สำนักปลัด อบต.เสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว ปลัด อบต.เสอเพลอ
นางลัดดาวัลย์ พาลาสี รองปลัด
นางสาวสุพรรณษา สายสมคุณ หัวหน้าสำนักปลัด
นางทัศนีย์ อินทรทำนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางอารินี กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล
นางวัชราภรณ์ รอดเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.กัญญนันท์ จันทรากุลนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ
นางวารี เหมะเทวัญ จนท.วิเคราะห์นโบายและแผน
พนักงานจ้างสำนักปลัด
นางสาวสุชัญญา อุทัยแสง ผช.บุคลากร
นางสาววิชุฎา วงษ์หงษ์สา ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมจิตร พิมพ์ศรี ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอนันต์ เกษสัญชัย พนักงานขับรถ
นางสาวสุนิตย์ถา มูลจูล คนงานทั่วไป
นางสาวสุพรรณี วันคำ คนงานทั่วไป
นางสาวสมฤทัย สว่างโคกกรวด คนงานทั่วไป
นายภานุพงษ์ แก้วเจริญ พนักงานขับรถขยะ
นายพีระพล บุญโยรัตน์ คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ศรีหาปัญญา คนงานประจำรถขยะ