ข้อมูลและสภาพทั่วไป

ข้อมูลและสภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

            ๑.๑   องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากที่ทำการอำเภอกุมภวาปีประมาณ  23  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  55.841  ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

          ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลพันดอน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี          

 แบ่งเขตการปกครอง     ออกเป็น 19 หมู่บ้าน

 ประชากร     จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,262   ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ  ก.พ. 5๕)

ตำบล

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

เพศชาย(คน)

เพศหญิง(คน)

รวมทั้งสิ้น

เสอเพลอ

บ้านสงเปลือย

1

223

455

484

939

 

บ้านเสอเพลอ

2

129

295

291

586

 

บ้านเหล่ากล้วย

3

195

404

402

806

 

บ้านโนนขี้เหล็ก

4

93

162

183

345

 

บ้านทองอินทร์

5

223

484

460

944

 

 

 

 

 

 

 

เสอเพลอ

บ้านสวนมอญ

6

153

329

308

637

 

บ้านโนนสวรรค์

7

99

182

178

360

 

บ้านโคกศรีสำราญ

8

194

358

345

703

 

บ้านสงเปลือย

9

177

340

347

687

 

บ้านโนนศรีสมพร

10

134

259

255

514

 

บ้านวังหน้าผา

11

206

352

336

688

 

บ้านดงสามสิบ

12

152

333

356

689

 

บ้านทองอินทร์

13

173

356

338

694

 

บ้านหนองนาคำ

14

90

143

153

296

 

บ้านโคกศรีสำราญ

15

141

266

271

537

 

บ้านสงเปลือย

16

194

395

398

793

 

บ้านโคกศรีสำราญ

17

132

307

283

590

 

บ้านวังหน้าผา

18

128

285

285

570

 

บ้านสงเปลือย

19

141

346

346

692

รวมทั้งหมด  19  หมู่บ้าน

2,977

6,051

6,019

12,070        

         


          ศักยภาพขององค์การบริหาร   

          -  จำนวนบุคลากร   ๕5   คน

          - จำนวนฝ่ายบริหาร   ๔  คน

          - จำนวนสมาชิกสภา อบต. ๓๘ คน                                                            

         

                   สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไป    เป็นพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทางตะวันตกเฉียงเหนือ  สภาพดินเป็นลูกคลื่นลานลาด  มีการระบายน้ำได้เร็ว  ชั้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนดินทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำถึงต่ำมาก  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 

 

          ผลการพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านมา

          ตามผลงานและการพัฒนาตามผลงานที่ผ่านมาปรากฏให้เห็นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึง ปี 255๖  ได้มีการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นของตนเองได้ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเนื่องจากงบประมาณในการบริหารมีอย่างจำกัดแม้จะได้รับการสนับสนุนในการดำเนิการบ้างจากงบประมาณเฉพาะกิจจากรัฐบาลแต่ก็เป็นงบประมาณเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้นำที่ครอบคุมพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยในการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากตลอดปี  และตำบลเสอเพลอมีสภาพพื้นดินทั้งบนและดินชั้นล่างไม่เอื้ออำนวนต่อแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งต้องเก็บน้ำไว้ได้ท้งปีและสภาพปัจจุบันปี ๒๕๕๖ เป็นปีวิกฤตน้ำอย่างรุ่นแรงที่ของพื้นที่ ประกอบกับในปีงบประมาณนี้ได้รับความกรุณาการพัฒนาแหล่งน้ำจาก นพค.จำนวน  ...หนองซึ่งเป็นหนองน้ำหลักในการเก็บน้ำตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.หากได้รับความอนุเคราะฆ์ครบและทั่วถึงตามแนวทางการพัฒนาแหล่งนำครบทุกโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามคำบรรยาแล้วราษฎรภายใต้ร่มโพธิสมพรคงไม่มีความทุกยากและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้เอยู่หัวคงปราบปรื่มปิติเป็นยิ่งที่หน่วยงานทางทหาร นพค.กองทัพบกของไทยภายใต้เบื้องยุคบลทได้ตอบสนอพระบรมราชหฤทัยของพระองค์

 

   .....................................................................