ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ควบคุมภายใน
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประเมิน ITA (EB 1)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประเมิน ITA (Index)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่1)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประเมิน ITA (หลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่1)
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด เผยแพร่ข้อมูลเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560