ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์
อบต.เสอเพลอ กองคลัง คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2559
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน อบต.เสอเพลอ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 36 รายการ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 3
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการสำรวจพื้นที่ภาคสนามการจัดทำแผนที่ภาษีฯ
อบต.เสอเพลอ กองคลัง รายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2559
อบต.เสอเพลอ กองการศึกษา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
อบต.เสอเพลอ กองคลัง ประชาสัมพันธ์ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2560
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560