กิจกรรม

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
- - การจัดเวทีเสวนาสมานฉันท์เดินหน้าสู่ประเทศไทย
- - วันสงกราณต์
- - งานวันเด็ก
- - วันสตรีสากล
- - โครงการธรรมะปฏิบัติ (สวนะ)
- - 12 สิงหามหาราชินี
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.1)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.2)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.3)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.4)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.5)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.6)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (1.7)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (2.1)
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด โครงการอบรม กายและใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2558 (2.4)