การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2557

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361382
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2557

ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ในห้วงวันที่ 1 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ชุดที่ 1  หมู่ที่ 5, 13, 8, 15, 17, 11  และ หมู่ที่ 18  ประกอบด้วย

1. นางอุไรวรรณ  ประโกสันตัง  หัวหน้าสำนักปลัด  ประธานคณะทำงาน

2. นายคำพันธ์  กะวิกุล  นักพัฒนาชุมชน  คณะทำงาน

3. จ่าเอกรังสัญ  ศิริบุตร  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  คณะทำงาน

4. นางทัศนีย์  อินทรทำนา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน คณะทำงาน

5. นางสาวสุชัญญา  อุทัยแสง ผู้ช่วยบุคลากร  คณะทำงาน

6. นางสาววิชุฏา  วงษ์หงษ์สา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ คณะทำงาน

 

ชุดที่ 2  หมู่ที่ 6, 3, 10, 2  และ หมู่ที่ 7  ประกอบด้วย

1. นางลัดดาวัลย์  พาลาสี  รองปลัด  ประธานคณะทำงาน

2. นายทีฆทัศน์  บุญมาตร  เจ้าหน้าที่ป้องกัน  คณะทำงาน

3. นางสาวกนกวรรณ  ขนันทอง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน คณะทำงาน

4. นายเฉลิมพงศ์  คำวิรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ คณะทำงาน

5. นายบุญเชิด  แก้วเจริญ  นักการภารโรง  คณะทำงาน

 

ชุดที่ 3  หมู่ที่ 1, 9, 16, 19, 12, 14  และ หมู่ที่  4  ประกอบด้วย

1. จ่าสิบเอกธนพชัย  พละจู  นักวิชาการศึกษา  ประธานคณะทำงาน

2. นายอากล้า  พรหมสิทธิ์  เจ้าพนักงานชุมชน  คณะทำงาน

3. นางวาระ  เหมะเทวัญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ คณะทำงาน

4. นางสาวสุนิตย์ถา  มูลจูล  คนงานทั่วไป คณะทำงาน

5. นายอนันต์  เกษสัญชัย  พนักงานขับรถ คณะทำงาน