กองช่าง

กองช่าง อบต.เสอเพลอ
นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชาญชัย เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายสรายุทธ บรรณารักษาสัตย์ นายช่างโยธา
นายวิธวัท จังพล นายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างกองช่าง
น.ส.อัฐศญานนท์ โพธิ์งาม ผช.จนท.ธุรการ
นายนพดล โคตรหัสดี พนักงานขับรถกระเช้า
นายสุเนตร คำน้อย ผช.ช่างไฟฟ้า